Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Το είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «» που εδρεύει στη Δράμα, οδός και εκπροσωπείται νόμιμα με, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. , με Α.Φ.Μ.:της Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@knt-home.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). 

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα «Anytools.gr», ζητούνται από τον πελάτη το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου επιθυμεί) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία μας, τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη, και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994)  ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006/ΕΚ.

Β. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης μέσω του e-shop έχουν όλοι όσοι είναι δικαιοπρακτικά ικανοί σύμφωνα με τις επιταγές του ελληνικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίζει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, καθώς και τις ποσότητες ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εν γένει παρέχει, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των προϊόντων σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της αγοράς και της συνολικής της πολιτικής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την περιγραφή των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η νέα περιγραφή θα ισχύει από την εμφάνισή της στην ιστοσελίδα της.

Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της, για κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων της, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Στην περίπτωση αυτή ο ίδιος επιβαρύνεται μόνον με το κόστος αποστολής των προϊόντων. Η υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης γίνεται με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@knt-home.gr ή τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται από τον πελάτη μόνον μία φορά. 

To δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (π.χ. επί αξεσουάρ του προϊόντος). Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει και χωρίς να έχει σκιστεί, καταστραφεί, αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του ή να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές του σημάνσεις. Επιπλέον, οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης. Ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση ή την απώλεια της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος που επήλθε για τους παραπάνω λόγους. Στην πρώτη περίπτωση του επιστρέφεται η μειωμένη αξία του προϊόντος, ενώ στη δεύτερη δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων και του αποστέλλεται ξανά το προϊόν με δικά του έξοδα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και αφού έχει επιστραφεί το προϊόν σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο πελάτης μπορεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής να προχωρήσει σε άλλη αγορά. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, ο πελάτης οφείλει να πληρώσει τη διαφορά. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε η εταιρία προχωρά σε πίστωση της διαφοράς στον πελάτη. Η αξία του προϊόντος επιστρέφεται από την εταιρία στον πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτή παρέλαβε το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης.

Ε.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών με την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ/ ΕΛΕΓΧΟ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α. Λάθος προϊόντα

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου κωδικού,  η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με ευθύνη του αγοραστή μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του. Το προϊόν, που πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την υποδεικνυόμενη από εμάς εταιρία ταχυμεταφορών σε χρέωση της εταιρίας μας, η οποία επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής του σωστού προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών γίνεται αποκλειστικά με έξοδα του πελάτη, ενώ προϊόντα που αποστέλλονται σε χρέωση της εταιρίας μας ΔΕΝ παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στους πελάτες με δική τους χρέωση.

Κάθε προϊόν πρέπει να επιστρέφεται από τον πελάτη (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και χωρίς να έχει παραβιασθεί, σκιστεί, καταστραφεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του ή να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές σημάνσεις, τα αξεσουάρ, τα εγχειρίδια του κ.λ.π.. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό επιστρέφεται ως έχει στον πελάτη με δική του χρέωση. 

β. Ελαττωματικά προϊόντα

Η αποστολή φερόμενου ελαττωματικού προϊόντος στην εταιρεία μας προς έλεγχο γίνεται – με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση – μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται προς έλεγχο στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κ.λ.π.) και τις ετικέτες πάνω τους.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας, η τελευταία αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικάταστασή του με δικά της έξοδα. Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής και επιστροφής του. Σε περίπτωση που η επισκευή του κατέστη αδύνατη ή αυτή δεν είναι επιθυμητή από τον πελάτη, η εταιρία του επιστρέφει το προϊόν με δική του χρέωση. 

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η αποστολή στην εταιρεία μας προϊόντος που φέρεται να έχει βλάβη γίνεται με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης εκτός από την αποκατάσταση της βλάβης ΧΩΡΙΣ χρέωση του πελάτη. Αντικατάσταση του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης. 

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή προϊόντος εκτός εγγύησης λόγω α. υπαιτιότητας του αγοραστή ή β. παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης γίνεται με χρέωση του αγοραστή, η οποία είναι ανάλογη με το προϊόν και τα έξοδα για τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρειαστούν. Η αποστολή του προϊόντος προς και από την εταιρεία μας γίνεται με χρέωση του πελάτη.

α. Υπαιτιότητα αγοραστή

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο), λογισμικό του αγοραστή, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία μας προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι τυχόν ταινίες ασφαλείας.

β. Παρέλευση χρόνου εγγύησης

Με την παρέλευση του χρόνου εγγύησης η εταιρία ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή.

4. ΑΝΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του προϊόντος προκύψει ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη με δικά του έξοδα και ενδεχόμενη χρέωση για τον έλεγχο που έλαβε χώρα χωρίς λόγο.